اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F51336%2FThe-extension-of-New-Breakwaters-and-the-Return-Berth-of-Anzali-Port-Complex-Has-No-Effect-on-the-Sediments-of-Anzali-Lagoon

اشتراک گذاری