اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F52197%2F40-Physical-Progress-of-Chamkhaleh-Port-56-Growth-of-Goods-Transportation-in-Guilan-Ports

اشتراک گذاری