اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F52214%2FImplementation-of-Large-Container-Terminal-Project-in-Anzali-Port-Monitoring-of-Coasts-and-Ports-of-Guilan-to-Deal-with-Illegal-Occupation-of-Coasts-and-Unauthorized-Constructions

اشتراک گذاری