اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F52217%2FImplementation-of-ICS-in-the-Equipment-of-MRCC-of-Anzali-Port

اشتراک گذاری