اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F52498%2FFocus-of-the-Ports-and-Maritime-Organization-for-the-Development-of-Infrastructure-and-Superstructure-of-Anzali-Port-Continuation-of-Export-Import-and-Transit-Operations-from-the-Country-s-Ports-despite-the-Most-Severe-Sanctions

اشتراک گذاری