اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F52503%2FGeographical-Location-of-the-Country-s-Commercial-Ports-for-Regional-Transit-Upgrading-the-Annual-Capacity-of-Commercial-Ports-to-260-Million-Tons-Adding-New-Capabilities-to-the-Country-s-Port-Infrastructure

اشتراک گذاری