اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F52511%2F53-Growth-in-the-Performance-of-Guilan-Ports-Promises-to-Develop-the-Country-s-Port-Activities

اشتراک گذاری