اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F52723%2FMore-Use-of-Potentials-of-Anzali-Port-The-Important-Role-of-Anzali-Port-in-Two-North-South-and-East-West-Corridors

اشتراک گذاری