اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F52865%2FGrowth-of-45-and-52-of-the-Ports-of-Guilan-Province-in-Loading-and-Unloading-Operations-Respectively

اشتراک گذاری