اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F52868%2FDevelopment-of-Maritime-Infrastructure-in-Coordination-with-the-Ports-and-Maritime-Organization-the-Need-for-More-Support-for-Anzali-Port

اشتراک گذاری