اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F52878%2FRe-Prosperity-of-Ro-Ro-Shipping-Lines-in-Anzali-Port

اشتراک گذاری