اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F53241%2FSigning-a-Scientific-and-Research-Memorandum-of-Understanding-between-the-Ports-and-Maritime-Authority-of-Guilan-Province-and-Anzali-Islamic-Azad-University

اشتراک گذاری