اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F53242%2FParade-of-Naval-Vessels-in-Anzali-Port-on-the-Occasion-of-the-Arrival-of-the-Supreme-Leader-of-the-Islamic-Revolution-in-Iran

اشتراک گذاری