اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F53320%2FDirector-General-of-Ports-and-Maritime-Authority-of-Guilan-Province-visited-the-7th-Azar-Shipbuilding-Complex

اشتراک گذاری