اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F54006%2F36-Growth-in-the-Performance-of-Guilan-Ports-in-1399

اشتراک گذاری