اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F55369%2FMinister-of-Roads-and-Urban-Development-Visits-Astara-Port-Emphasis-on-Completing-the-Railway-Dock-Project-of-Astara-Multi-Purpose-Port

اشتراک گذاری