اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F55426%2FDonation-of-15-Hospital-Beds-and-5-Vital-Signs-Monitors-by-the-Ports-and-Maritime-Authority-of-Guilan-Province-to-Bandar-Anzali-Hospital

اشتراک گذاری