اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F56051%2F100-Increase-in-Exports-of-Goods-from-Anzali-Port

اشتراک گذاری