اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F56068%2F24-Hour-Operation-of-the-Country-s-Ports-in-Severe-Pandemic-Conditions-of-Corona-13-Growth-of-Loading-and-Unloading-of-Goods-in-Anzali-Port-Complex-100-Growth-of-Exports-and-Development-of-Round-Trips-with-Fully-Loaded-Vessels

اشتراک گذاری