اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fariantj.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29042%2F%25d8%25b1%25d8%25a6%25db%258c%25d8%25b3-%25da%25a9%25d9%2584-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25a9-%25d9%2585%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25b2%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25a2%25d9%2585%25d8%25b1%25db%258c%25da%25a9%25d8%25a7-%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25af

اشتراک گذاری