اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fariantj.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29334%2F%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25ad-%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25aa-%25da%25a9%25d9%2588%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25ad%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25b1%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25b9%25db%258c%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25aa%25da%25a9%25d9%2584%25db%258c%25d9%2581-%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25aa-%25da%25a9%25d9%2588%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25aa%25d8%25a7-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25db%25b9%25db%25b7

اشتراک گذاری