اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fariantj.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29824%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%25be

اشتراک گذاری