اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fariantj.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29930%2F%25da%25af%25d9%2585%25d8%25b1%25da%25a9-%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2584%25d8%25b3-%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25aa

اشتراک گذاری