اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fariantj.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30090%2F%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25a6%25d9%2588-%25d8%25ba%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa-%25da%25af%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2585

اشتراک گذاری