اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fariantj.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F32041%2F%25da%2586%25d8%25a7%25db%258c-%25da%2586%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b7%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b9%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25da%2586%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9

اشتراک گذاری