اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasiainstrumentsltd.portal.trade%2Fen%2Fnews%2F8%2FCardiff-s-compound-semiconductor-cluster-could-create-5000-jobs

اشتراک گذاری