اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasiainstrumentsltd.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F28623%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25aa-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2582%25db%258c%25d9%2585%25d8%25aa-%25d8%25ad%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25af-%25db%25b6%25db%25b0-%25d8%25af%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25ab%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25af

اشتراک گذاری