اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasiainstrumentsltd.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F28684%2F%25d9%2584%25d8%25ba%25d9%2588-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2588%25d8%25a7%25da%25af%25d8%25b0%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b5%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25af%25d9%2586-%25d8%25ad%25d9%2582%25d9%2588%25d9%2582-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2587%25d9%25be%25da%25a9%25d9%2588

اشتراک گذاری