اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasiainstrumentsltd.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F28915%2F%25d8%25af%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b1-%25db%25b4%25db%25b0%25db%25b0%25db%25b0-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b4%25d8%25af

اشتراک گذاری