اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasiainstrumentsltd.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29061%2F%25d8%25ad%25d8%25b0%25d9%2581-%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b9-%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d8%25b3%25d8%25b1-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b7-%25d8%25aa%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2588-%25d8%25aa%25d8%25b1%25da%25a9%25db%258c%25d9%2587

اشتراک گذاری