اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasiainstrumentsltd.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29201%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2587-%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25ac%25d9%2587-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af-%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25aa-%25db%25b4%25db%25b0-%25d8%25af%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25b3%25d8%25aa

اشتراک گذاری