اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasiainstrumentsltd.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29667%2F%25da%2586%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a2%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25ac

اشتراک گذاری