اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasiainstrumentsltd.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29826%2F%25d8%25b3%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%25be%25d9%2584-%25d8%25b9%25d8%25b1%25d8%25a8%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری