اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasiainstrumentsltd.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29859%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25a9-%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b3-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2585%25d9%2587

اشتراک گذاری