اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasiainstrumentsltd.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29870%2F%25d9%2584%25db%258c%25d8%25b2%25db%258c%25d9%2586%25da%25af-%25da%2586%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%25be%25db%258c%25d9%2585%25d8%25a7

اشتراک گذاری