اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasiainstrumentsltd.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29878%2F%25d8%25b2%25d9%2586%25da%25af%25d9%2586%25d9%2587-%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25aa-%25da%25af%25d8%25a7%25d8%25b2

اشتراک گذاری