اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasiainstrumentsltd.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30167%2F%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25da%2598%25d8%25a7%25d9%25be%25d9%2586-%25d8%25a2%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25a7

اشتراک گذاری