اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasiainstrumentsltd.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30169%2F%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7-%25d8%25b3%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25aa

اشتراک گذاری