اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasiainstrumentsltd.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30186%2F%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%25be%25d8%25a7-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%25a9%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b2%25db%258c

اشتراک گذاری