اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasiainstrumentsltd.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30348%2F%25d9%2584%25d8%25a8%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2582%25d8%25b7%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2585

اشتراک گذاری