اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasiainstrumentsltd.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30784%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25da%25af%25d8%25b4%25d8%25aa-%25d8%25b4%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25b5-%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b9-%25db%25b9%25db%25b1-%25d9%2587%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25ad%25d8%25af

اشتراک گذاری