اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasiainstrumentsltd.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30935%2F%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2581%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25ad%25d9%2582%25d9%2588%25d9%2582

اشتراک گذاری