اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasiainstrumentsltd.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F31009%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25aa-%25db%25b1%25db%25b4-%25db%25b3%25db%25b0-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a2%25d8%25ae%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2584%25d8%25aa-%25d8%25ad%25d8%25b0%25d9%2581-%25d8%25b3%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2581%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b3

اشتراک گذاری