اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasiainstrumentsltd.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F31408%2F%25d8%25b3%25da%25a9%25d9%2587-%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25ad-%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af

اشتراک گذاری