اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasiainstrumentsltd.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F31409%2F%25d9%25be%25d9%2588%25d9%2584-%25d8%25af%25db%258c%25d8%25ac%25db%258c%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25af%25d9%2584%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری