اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F28918%2F%25d8%25a8%25d8%25ad%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d8%25aa%25d9%2587%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d9%2585%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2586%25d8%25af

اشتراک گذاری