اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F28993%2F%25d9%2582%25d8%25b7%25d8%25b1-%25db%25b9-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af-%25d8%25af%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2582-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25b6%25d9%2587-%25d9%2585%25db%258c-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4%25d8%25af

اشتراک گذاری