اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29145%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25a9-%25d9%2585%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25b2%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%25be%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b3%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586-%25db%25b7-%25db%25b8-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af-%25db%258c%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2588-%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25af-%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25af

اشتراک گذاری