اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29385%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a2%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25ac%25d8%25a7-%25d8%25b2%25d8%25af

اشتراک گذاری