اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29475%2F%25d8%25b9%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2582-%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25ac%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a8-%25d8%25b1%25d8%25a7-%25db%25b2%25db%25b0%25db%25b0-%25d9%2587%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25b4%25da%25a9%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25af

اشتراک گذاری